dpd Indien op voorraad en besteld vóór 15.00 uur dezelfde werkdag gratis* verzonden.
*Als uw orderwaarde minimaal € 50.00 incl. BTW bedraagt.


 

Netwerkwinkel.com is een handelsnaam van ISConnected B.V.

Voorwaarden B2B


Algemene Voorwaarden B2B
(niet van toepassing op Consumenten zie hiervoor de Algemene Voorwaarden Consumenten)

 pdf-icoon Download als pdf bestand

printer Om te printen, kunt u de printfunctie van uw webbrowser gebruiken. 

In rood de meest belangrijke delen.

1. ALGEMEEN.
isc-iconNetwerkwinkel.com
is een handelsnaam van isc-iconIsconnected B.V.
Waijensedijk 10, 3992LP HOUTEN in Nederland
telefoon: +31-30 634 0 634 fax: +31-84 7457812 e-mail
K.v.K. Utrecht: 30199697 B.T.W. nr.: NL8136.94.267.B.01

2. AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN.
Toezeggingen door, en afspraken met, medewerkers van zijn vrijblijvend en niet bindend, dan nadat en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Netwerkwinkel.com.
a. Alle aanbiedingen alsmede opgegeven prijzen en leveringstijden voor zowel diensten als goederen zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
b. Alle documentatie, afmetingen, werktekeningen en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, deze zijn echter voor Netwerkwinkel.com niet bindend. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zijn wij niet verplicht detailgegevens te verstrekken.
c. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht ons niet tot levering of acceptatie van de opdracht.

3. OPDRACHTEN EN ANNULERINGEN.
Wij accepteren alleen opdrachten nadat de koper deze voorwaarden heeft goedgekeurd
.
Een order wordt niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van:
a. de volledige betaling;
b. tot maximaal Euro 1.500,00 opdracht voor levering onder rembours
c. Koper gaat akkoord met elektronische facturatie. Een papieren factuur is tegen een vergoeding mogelijk. Men dient dan bij het plaatsen van de order het betreffende vakje aan te vinken.
Voor niet particuliere klanten is de toestemming van onze directie nodig om op rekening, met een betaaltermijn van maximaal 14 dagen, te leveren. Bij levering op rekening is het eigendomsvoorbehoud zie art. 9 van toepassing.

Indien sprake is van producten die we speciaal voor koper moeten aanschaffen dan wel moeten produceren zal deze aanschaf of productie aanvangen op het moment, dat vooruitbetaling door ons is ontvangen.
Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Een annulering kan uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven. Indien sprake is van geannuleerde producten die speciaal in opdracht van de koper worden of zijn geproduceerd of daarvoor aangekocht zijn de door ons gemaakte en nog te maken kosten alsmede de waarde van reeds in bewerking genomen goederen voor rekening van de koper.

4. PRIJZEN.
Tenzij anders aangegeven worden onze prijzen exclusief BTW per stuk of per meter genoteerd in Euro's. Door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, en hebben een geldigheidstermijn van acht werkdagen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds definitief geplaatste orders tenzij er duidelijk sprake is (geweest) van een verkeerde prijsstelling in de webshop of prijzen van buitenaf (bijvoorbeeld door hackers) blijken te zijn aangepast.

5. LEVERINGSTIJD EN LEVERING.
Alle door Netwerkwinkel.com in de overeenkomst genoemde (levering) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht zal de termijn in overleg met de koper worden verlengd. Excessieve overschrijding kan door ieder van de partijen beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
a. Levering van goederen vanaf Euro 50,00 inclusief BTW franco afleveringsadres in Nederland en België, inclusief verpakking. Bij leveringen onder Euro 50,00 inclusief BTW worden in Nederland en België Euro 4,95 inclusief BTW aan vrachtkosten in rekening gebracht..
Voor leveringen onder rembours (alleen mogelijk binnen Nederland en tot een maximum bedrag van Euro 1.500,00 inclusief BTW) wordt Euro 12,50 inclusief BTW extra in rekening gebracht.
Vracht- en rembourskosten zijn uitgesloten van kortingsacties.
b. Voor zendingen naar het buitenland geschiedt de levering in overleg. Rembourszendingen zijn naar het buitenland niet mogelijk.
c. Indien levering op verzoek van de koper op een andere dan de gebruikelijke manier verzonden wordt (b.v. expresse of koerier) worden de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening gebracht.
d. Uitlading van de goederen, bij niet particuliere klanten, geschiedt voor rekening en risico van de koper.
e. Wij zijn gerechtigd om diensten en/of goederen te leveren in gedeelten (deelleveranties).

6. TRANSPORTSCHADE EN VERZEKERING.
Transportschades en/of manco's dienen door de koper onmiddellijk bij aankomst aan de vervoerder gemeld te worden met in achtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de vervoerder. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan zullen reclamaties niet in behandeling worden genomen. Behalve voor afgehaalde goederen en voor retourzendingen verzorgt Netwerkwinkel.com ten behoeve van de koper de transportverzekering tot het bedrag van de verkoopprijs der goederen en neemt de kosten daarvan voor haar rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico en tegen molest of andere buitengewone risico's met uitzondering van oorlogsmolest.

7. KREDIET.
a
. Door Netwerkwinkel.com zal voor niet particuliere kopers die op factuur geleverd willen krijgen een kredietlimiet bepaald worden. Ter bepaling van deze kredietlimiet kunnen van de koper referenties worden verlangd. Tot op het moment, dat de kredietlimiet is bepaald, zullen in overleg met de koper leveringen onder rembours of na vooruitbetaling geschieden, dan wel worden uitgesteld.
b. Bij een overschrijding van de kredietlimiet zal in overleg met de koper naar een oplossing worden gezocht. Van belang hierbij is, dat er van de koper geen te vorderen bedragen ouder dan 14 dagen in onze administratie aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is, kunnen wij de order wel in behandeling nemen, doch de levering uitstellen tot op het moment, dat alle vervallen facturen betaald zijn, of leveren onder rembours. Als er van de koper te vorderen bedragen ouder dan zestig dagen in onze administratie aanwezig zijn zal een order niet in behandeling worden genomen voordat alle vervallen facturen zijn betaald.

8. BETALING.
Een met BTW gespecificeerde (proforma) factuur wordt u bij iedere bestelling automatisch gegenereerd. Deze kunt u desgewenst direct of op een later tijdstip uitprinten.
Betaling dient te geschieden vooraf of bij aflevering tenzij er, met toestemming van onze directie, is overeengekomen om op rekening te leveren met inachtneming van onderstaande:
a. Bij levering op rekening is een eigendomsvoorbehoud, zie art. 9 onverkort van toepassing.
b
. Betaling der facturen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, hetzij op ons kantoor, hetzij op onze bankrekening. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Tenzij uitdrukkelijk door ons met de koper schriftelijk anders is overeen gekomen, zal een betaling van de koper strekken en door ons worden geboekt in mindering op ter voldoening van de oudste vervallen factu(u)r(en), met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid hebben betalingen in mindering te brengen op, resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande facta(u)r(en) te onzer keuze. Bij niet tijdige algehele betaling van factuurbedragen of een gedeelte daarvan is de koper gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige factuurbedragen, welke kosten door ons berekend zullen worden over het/de betrokken factuur bedrag(en), naar een kredietkostenvergoeding van 1.5% per maand (welk kostenpercentage door ons, te onzer beoordeling, zal kunnen verhoogd of verlaagd) vanaf 30 dagen na de factuurdatum; ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan schriftelijk aan de koper kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de koper alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de koper. Wij zullen hem belasten voor de werkelijke kosten vermeerderd met een toeslag van 10% op de kosten waarvoor wij zelf worden belast.
c. Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid ter onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling of een bankgarantie. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, resp. voortaan slechts onder rembours of na vooruitbetaling te leveren, voor zoveel nodig in afwijking van getroffen afspraken.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
a.
Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper, uit welke hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de koper, met inbegrip van rente en kosten, (en ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo) ons eigendom.
b. De goederen kunnen door de koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor vordering van een derde.
c. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid -door het ontstaan der vordering- op alle goederen die wij aan de koper hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

10. RECLAMES.
Koper is verplicht DIRECT na ontvangst van de goederen deze te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken ONMIDDELLIJK schriftelijk te melden.
a.
Alleen schriftelijke reclamaties met overlegging van de pakbon, die aan onderstaande voorwaarden voldoen, worden in behandeling genomen. Een reclamatie betreffende verkeerd geleverde goederen moet binnen zeven dagen vanaf de dag van aflevering door ons zijn ontvangen. Een reclamatie over gebreken aan geleverde materialen en/of apparatuur moet binnen (aantoonbaar) veertien dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd, door ons zijn ontvangen.
b. Indien reclame gegrond is worden de goederen na overleg gerepareerd, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van de koper niet op.

11. RETOURZENDINGEN
Speciaal voor u vervaardigde of bestelde materialen worden nooit teruggenomen.
Alvorens goederen naar Netwerkwinkel.com te retourneren, dient men eerst schriftelijk of per e-mail contact op te nemen, opdat u de juiste retourdocumenten i.v.m., omruil, reparatie of ter creditering kunnen worden toegezonden. Retourzendingen zonder deze documenten of waarvan de inhoud niet in originele staat verkeert of gebruikt is, worden niet geaccepteerd.
De kosten verbonden aan het retour zenden zijn voor rekening van de koper. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen of deze niet retour te nemen. Op of aan het geleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en/of zijn geschreven en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat (dus niet beschreven) te worden gevoegd bij de retourzending.
De retourzending moet uiterlijk 28 dagen nadat de afnemer de goederen heeft ontvangen weer in het bezit van Netwerkwinkel.com zijn. Voor alle artikelen voorzien van seal of blitzerverpakking geldt dat ze alleen ongeopend of geretourneerd mogen worden.
Uitzondering:
Geopende blitzerverpakkingen worden wel retour genomen indien het een niet voor het openen zichtbaar defect van de inhoud betreft.

12. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.
a.
Netwerkwinkel.com kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor bewezen directe materiële schade veroorzaakt door een gebrek aan de goederen zelf.
b. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Netwerkwinkel.com in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is.
c. Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard dat naar billijkheid nakoming van de overeenkomst met Netwerkwinkel.com niet kan worden gevergd, overeenkomstig hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel bij aangetekend schrijven worden ontbonden.

13. GARANTIE EN REPARATIE.
a.
Netwerkwinkel.com conformeert zich aan de garantiebepalingen zoals deze door de Europese wetgeving op het moment van levering van toepassing was. Artikelen komen alleen in aanmerking voor reparatie onder garantie, als er bij retournering een (kopie van het) garantiebewijs ingesloten is. Garantieclaims die ons bereiken na reparatie (eventueel door derden) kunnen wij niet honoreren.
b. Artikelen die u wilt laten repareren en welke niet (meer) onder de gestelde garantievoorwaarden vallen en waarvan de reparatiekosten minder bedragen dan 35% van de vervangingswaarde, zullen zonder prijsopgave worden gerepareerd. Indien de reparatiekosten meer bedragen dan 35% van de vervangingswaarde zal vooraf een schriftelijke prijsopgave worden gedaan.
c. Indien ter reparatie aangeboden artikelen niet defect blijken te zijn, doch de storing aan bedieningsfouten en/of defecten buiten de artikelen te wijten is, zullen de onderzoekskosten, ook tijdens de garantieperiode, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
d. Gerepareerde goederen worden uitsluitend contant, bij vooruitbetaling of onder rembours afgeleverd..

14. VERTROUWELIJKHEID EN AUTEURSRECHTEN.
a.
Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de koper.
b. Op alle documentatie, schema's, ontwerpen, publicaties en andere geschriften afkomstig van Netwerkwinkel.com behoudt deze de auteursrechten. De bescheiden of hun inhoud mogen zonder onze uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming noch geheel noch gedeeltelijk in welke vorm dan ook ter beschikking van derden worden gesteld.

15. INBREUKEN OP RECHTEN VAN DERDEN.
Indien de koper ons opdraagt artikelen te vervaardigen naar tekeningen, modellen, monsters of andere van de koper afkomstige aanwijzingen, neemt de koper de volle garantie op zich, dat door deze fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen fabricage en/of levering van bovenbedoelde artikelen, is Netwerkwinkel.com zondermeer gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van de koper te verlangen, zonder dat wij onzerzijds tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden zijn.

16. ONTBINDING.
Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de koper, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de koper hebben ineens en dadelijk opeisbaar. In bovengenoemde gevallen wordt koper geacht in gebreke te zijn.

17. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.
a.
Op de door Netwerkwinkel.com met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht middels arbitrage of een bindend advies dan wel voor de bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het vestigingsgebied van de eisende partij worden gebracht.
b. Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over een nietige bepaling overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft.
c. Koper mag niet zonder schriftelijke toestemming van Netwerkwinkel.com rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

DISCLAIMER:
Hoewel veel zorg is besteed aan de inhoud van deze website, kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of ontstane schade die uit het gebruik van in deze website gegeven informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien.

HOUTEN, december 2008

 
 Zoeken
Informatiepagina's

Eerder bekeken
Winkelwagen
0 artikelen
0,00 Incl. BTW
0,00 Excl. BTW
verzendkostenNederland & België:
Uw bestelling wordt gratis verzonden
als uw orderwaarde minimaal € 50.00 incl. BTW bedraagt.
kassa Afrekenen
Totaal:
0,00 Incl. BTW
0,00 Excl. BTW
Collega gezocht!
AantalArtikel nr.
meer velden
Incl BTW
Excl BTW
Btw tarief: 21%
Veilig betalen